לנטריפ - מידע תיירותי ולאתרי המשנה שלה מחויבות לכבד את פרטיותך ולהגן עליה.

ההצהרה שלהלן לגבי פרטיות מידע שאתה מספק במקוון והניתן לזיהוי באורח אישי מתייחסת לחמשת עקרונות היסוד של מידע הוגן: מודעות; בחירה; דיוק וגישה; אבטחה; ופיקוח.

מודעות
נטריפ - מידע תיירותי מספקת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות שלה בתחום הפרטיות, ולבחירה שיש בידך ביחס לדרכים שבהן נאסף המידע אודותיך ובא לידי שימוש. על מנת להקל על מציאת הודעה זו, הצבנו אותה בדף הבית שלנו ואפשרנו גישה אליה מתחתית כל דף אינטרנט של Netrip.co.il, של חברות הבת שלה ושל החברות הנלוות אליה.

המידע אשר נאסוף
באמצעות מערכת "SmatTrip" תוכל להזמין מוצרים או שירותים, לשלוח בקשות שונות ולהירשם לשם קבלת חומר. סוגי המידע האישי אשר נאספים בדפים אלה הם שם, פרטים לצורך חיוב ולשם יצירת קשר, פרטי העסקה ומידע סטטיסטי.

כיצד נשתמש במידע
נטריפ - מידע תיירותי עושה שימוש במידע על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ולספק לך שירות משופר. ביתר דיוק - אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת לסייע לך להשלים עסקה, לחזור ולהתקשר אליך, לעדכן אותך בקשר לשירותים ולהטבות, ולהתאים אישית את אתרי האינטרנט שלנו עבורך. כתובות הדואר האלקטרוני של לקוחותיך משמשים לעיבוד הליך שליחת חבילת המידע בלבד, ואינם נשמרים לשם מטרה אחרת כלשהי.
מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך כדי להתקשר אליך לשם עריכת סקר שוק, או על מנת לספק לך מידע שיווקי אשר לדעתנו יעניין אותך במיוחד. בכל עת ניתן לך, לכל הפחות, את האפשרות לבחור שלא לקבל פניות שיווק ישיר או סקרי שוק כאלה. אנו נפעל גם בהתאם לדרישות המקומיות - למשל, בכך שבקשר להודעות אשר לא הזמנת תוכל במקרים הרלוונטיים לבחור טרם קבלתן אם ברצונך לקבלן.

עם מי נחלוק את המידע
נטריפ - מידע תיירותי לא תמכור את המידע שלך הניתן לזיהוי באורח אישי, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. למעט מקרים שבהם תיתן לנו את הסכמתך או שנידרש מטעם החוק, אנו נחלוק את הנתונים האישיים שסיפקת לנו במקוון רק עם חברות נטריפ אחרות ו/או עם שותפים עסקיים הפועלים מטעמנו למטרות אשר תוארו ב"כיצד נשתמש במידע". על חברות נטריפ ו/או על שותפים עסקיים כאמור, לרבות אלה שבארה"ב ו/או בארצות אחרות, חלה מדיניות הפרטיות שלנו בעניין השימוש בנתונים, והם מחויבים בהסכמים המתאימים לשמירת סודיות.
הנתונים אשר ייאספו במקוון עשויים להיות מצורפים למידע אשר הנך מספק כאשר הנך רושם את בעלותך על מוצרי נטריפ.

בחירה
נטריפ - מידע תיירותי לא תעשה שימוש במידע הניתן לזיהוי באורח אישי שנמסר לה במקוון ולא תחלוק אותו עם אחרים בדרכים אשר אינן קשורות למתואר לעיל מבלי להודיע לך מראש ולתת לך אפשרות בחירה. כפי שצוין, אנו ניתן לך גם אפשרות להודיענו אם אינך מעוניין לקבל מאתנו חומרי שיווק ישיר שלא הוזמנו על ידך, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לכבד בקשות אלה. חוקים ומדיניות מקומיים יחולו אם הנם שונים מאלה של ארה"ב.
אנו נוודא את הסכמתך תחילה אם נרצה לחלוק את המידע אודותיך עם צדדים שלישיים שאינם פועלים מטעמנו ואשר מדיניות הפרטיות שלנו אינה מחייבת לגביהם.

דיוק וגישה
נטריפ - מידע תיירותי שואפת לשמירה על דיוקו של המידע הניתן לזיהוי באורח אישי שהנך מוסר. אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה כל מאמץ לספק לך גישה מקוונת לנתוני הרישום שלך כך שתוכל לראותם, לעדכנם או לתקנם באתר נטריפ שבו נמסרו. על מנת להגן על פרטיותך וביטחונך, אנו גם ננקוט צעדים סבירים לאימות זהותך לפני שתינתן לך אפשרות לגישה או לעריכת תיקונים. לשם גישה אל המידע שלך הניתן לזיהוי באורח אישי, חזור אל דף האינטרנט שבאמצעותו מסרת את המידע לראשונה, ופעל לפי ההוראות שבאותו דף. באזורים מסוימים של אתרי נטריפ מוגבלת הגישה למשתמשים מסוימים בלבד, זאת באמצעות דרישה להקשת סיסמה ולמסירת מידע מזהה.
הקישוריות אל אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ניתנת באתר למען נוחיותך בלבד. כאשר אתה משתמש בקישורים הללו, אתה עוזב את אתר נטריפ. נטריפ לא סקרה את כל אתרי צד ג' הללו, הם אינם מצויים בשליטתה והיא איננה נושאת באחריות לגבי אף אחד מהם, לגבי התוכן המצוי בהם או לגבי מדיניות הפרטיות שלהם. לפיכך אין נטריפ מאשרת אתרים אלה ואינה יוצרת שום מיצג לגביהם ולא לגבי כל מידע, תוכנה או כל מוצר או חומר אחר המצויים בהם, ולגבי כל תוצאה העשויה להתקבל מן השימוש בהם. אם תחליט לגשת אל אתר מאתרי צד ג' המקושרים לאתר זה, הנך עושה זאת על אחריותך בלבד.

אבטחה
ל-נטריפ - מידע תיירותי מחויבות לאבטחת המידע שלך. על מנת למנוע גישה או גילוי בלתי מורשים, לשמור על דיוק הנתונים ולהבטיח שימוש נאות במידע, אנו מפעילים תהליכים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים לאבטחת המידע שאנו אוספים במקוון. אנו משתמשים בהצפנה בעת האיסוף או ההעברה של נתונים רגישים. כגון מידע לגבי הדואר האלקטרוני של לקוחותיך.

פיקוח
אם יש לך הערות או שאלות באשר להצהרת הסודיות שלנו, אנא שלח לנו דואר אלקטרוני לכתובת privacy@netrip.co.il.

בנוסף לכך אנו נוהגים בהתאם לכל התקנות המקומיות החלות בעניין הגנה על מידע אישי, כדוגמת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, ותקנות קשורות.