מערכת "SmarTrip" המופעלת ע"י חברת "נטריפ - מידע תיירותי" (להלן: נטריפ - מידע תיירותי). מערכת "SmarTrip" מציעה ללקוחותיה מידע רב על ערים ומקומות בעולם, שירותי מידע תיירותי וכלים טכנולוגיים לשליחת המידע ללקוח הקצה.

1. כללי:
השימוש במערכת "SmarTrip" כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
כל המבצע פעולה במערכת "SmarTrip" מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות במערכת "SmarTrip", וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. קישורים לאתרים אחרים:
א. מערכת "SmarTrip" מכילה קישורים לאתרי אינטרנט שונים, דפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים ע"י נטריפ - מידע תיירותי או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). אין לנטריפ - מידע תיירותי כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים במערכת "SmarTrip" להשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.
ב. נטריפ - מידע תיירותי אינה נושאת בכול אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים במערכת "SmarTrip" משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.
ג. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של נטריפ - מידע תיירותי ו/או מי מטעמה, כמו כן, נטריפ - מידע תיירותי ו/או מי מטעמה לא ישאו בכול אחריות, מכל מן וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. בעשותך שימוש במערכת "SmarTrip" הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי נטריפ - מידע תיירותי בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים במערכת "SmarTrip".
ד. היה ונטריפ - מידע תיירותי ו/או מי מטעמה ניסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש במערכת "SmarTrip" שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על נטריפ - מידע תיירותי ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן לא יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על נטריפ - מידע תיירותי ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

3. הגבלת השימוש:
המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם במערכת "SmarTrip" (להלן: "הפריטים"), להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים. בנוסף, חל איסור חמור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של מערכת "SmarTrip".

4. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור:
כתנאי לשימוש במערכת "SmarTrip" הינך מתחייב כלפי נטריפ - מידע תיירותי שלא לעשות שימוש במערכת "SmarTrip" ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם במערכת "SmarTrip" לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

5. הזכויות במערכת "SmarTrip":
א. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת "SmarTrip" לרבות עיצוב האתר, המערכת, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגראפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לחברת נטריפ - מידע תיירתי בלבד.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י נטריפ - מידע תיירותי.
ג. סימני המסחר במערכת "SmarTrip" הינם קניינה של נטריפ - מידע תיירותי בלבד או – במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים – קניינם של מפרסמים אלו.

6. אחריות נטריפ - מידע תיירותי:
א. המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים במערכת "SmarTrip" עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, של נטריפ - מידע תיירותי. כמו כן, נטריפ ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל במערכת "SmarTrip" ללא הודעה מוקדמת ולא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי נטריפ - מידע תיירותי בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
ב. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים במערכת "SmarTrip" יימחקו כעבור זמן. נטריפ - מידע תיירתי אינה מתחייבת כי מידע שמצאת במערכת "SmarTrip" במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
ג. נטריפ - מידע תיירותי אינה מתחייבת ששירותי במערכת "SmarTrip" לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי נטריפ - מידע תיירותי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל נטריפ - מידע תיירותי, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
ד. בשום נסיבות לא תחול על נטריפ - מידע תיירותי ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל', דמי נזיקין בדבר אובדן השימוש, אובדן הנתונים ו/או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועים, בגין עיכוב בין אם בהתבסס על אספקה או אי אספקה של שירותים, או בכול מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לנטריפ - מידע תיירותי או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של במערכת "SmarTrip" או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.

7. שינוי השירותים והפסקתם:
נטריפ - מידע תיירותי תוכל לשנות מעת לעת את מבנה מערכת "SmarTrip" מראיה, תכניה, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בה וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופן הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי נטריפ - מידע תיירותי בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

8. פרטיות:
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת משלוח "חבילת מידע" יישמרו במאגר המידע של נטריפ - מידע תיירותי. נטריפ - מידע תיירותי לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים פעולות פנייה שביצעת במערכת "SmarTrip".
ב. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך כדי להתקשר אליך לשם עריכת סקר שוק, או על מנת לספק לך מידע שיווקי אשר לדעתנו יעניין אותך במיוחד. בכל עת ניתן לך, לכל הפחות, את האפשרות לבחור שלא לקבל פניות שיווק ישיר או סקרי שוק כאלה. אנו נפעל גם בהתאם לדרישות המקומיות - למשל, בכך שבקשר להודעות אשר לא הזמנת תוכל במקרים הרלוונטיים לבחור טרם קבלתן אם ברצונך לקבלן.
ג. נטריפ - מידע תיירותי מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר וסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד נטריפ - מידע תיירותי ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
ד. לקבלת מידע נוסף לגבי שמירת הפרטיות בנטריפ לחץ/י כאן.

9. דין ושיפוט:
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכול עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

10. עדכון תנאי השימוש:
נטריפ - מידע תיירותי רשאית לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנו נציב את תנאי השימוש המעודכנים במערכת "SmarTrip" והם יכנסו לתוקף בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהיום בו פורסמו לראשונה.